Golchem

Klauzula poufności
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Golchem Gołaszewscy spółka jawna
Cieciorki 4A, 18-300 Zambrów
2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@golchem.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia

Polityka prywatności  w firmie Golchem Gołaszewscy spółka jawna

§ 1.

Niniejszy dokument określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez firmę Golchem Gołaszewscy spółka jawna

Cieciorki 4A, 18-300 Zambrów

§ 2.

Definicje:
a. Administrator: Golchem Gołaszewscy spółka jawna

Cieciorki 4A, 18-300 Zambrów

 1. kontakt: ado@golchem.pl
  c. Strony – Administrator i Kontrahent.
  d. Kontrahent – osoba fizyczna, która poprzez podanie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym, lub podczas zawierania umowy handlowej zwiazanej z zakupem towaru ( usług) lub kontaktuje się z Administratorem w celu zawarcia umowy lub pozyskania informacji na temat oferowanych przez Administratora produktów, w tym poprzez korzystanie z Formularza kontaktowego.
  e. Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca podanie przez Kontrahenta danych osobowych Administratorowi, w celu kierowania po adresem Kontrahenta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych na temat produktów i usług firmy GOLCHEM

§ 3.

 1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w firmie : Golchem Gołaszewscy spółka jawna

Cieciorki 4A, 18-300 Zambrów

 1. kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@golchem.pl
 2. Kontrahent ma prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ewentualnie do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

 1. Do korzystania z Formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Kontrahenta swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone za pomocą formularza kontaktowego w celu marketingowym.
  3. Dane osobowe podane za pomocą formularza, przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Kontahenta zgody. Jej udzielenie jest dobrowolne lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego oraz otrzymywania informacji handlowych. Kontrahent uprawniony jest również do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.

§ 4.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahenta z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące Ochrony Oanych Osobowych. ( tzw.RODO)

§ 5.

 1. Kontrahent może zawsze skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.

2.   Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@golchem.pl

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Golchem Gołaszewscy spółka jawna z siedzibą w Zambrowie.

§ 1 Definicje

 1. Administrator – oznacza Golchem Gołaszewscy spółka jawna z siedzibą w Zambrowie, Cieciorki 4A 18-300, NIP: 7231636807, Regon: 382546303, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.golchem.pl.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). 

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Przeglądarka Internet Explorer

b) Przeglądarka Mozilla FireFox

c) Przeglądarka Chrome

d) Przeglądarka Safari

e) Przeglądarka Opera

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

© 2020 GOLCHEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.